Menigheten i lokalmiljøet

petraHjertelig velkommen til årets lederseminar på Halvorsbøle! Tema for samlingen vil handle om menighetens plass i lokalmiljøet. Flere av våre avdelingsledere vil bidra for å inspirere og utruste dere slik at din menighet fortsatt vil være merkbar i sitt lokalmiljø. Dette vil de bidra med sammen med vår hovedtaler Petras Bahadur. Han er født i Pakistan i 1963, og ble Adventist 14 år gammel og er gift med Musharaf og har fire barn. Petras har sin bakgrunn i business, og har arbeidet både i Pakistan og England (Newbold). Han har arbeidet som leder for SDA Mualim Relation i den syd Engelske konferens, og var med å starte den første Asiatiske menighet i London tillegg til arbeidet i menigheten i London er han

Program

Programmet finner du her.

Målgruppe/inviterte

Vi inviterer alle pastorer, forstandere, misjonsADRA– og hjelpeaksjonsledere, helse og avholdsledere, data og hjemmesideansvarlige, ledere og avdelingsledere i DNU, og for de som den lokale menighet måtte ønske å sende til en weekend der vi blir inspirert og deler inspirasjon. Det er viktig at alle menighetene er godt representert også med andre ledere. Vi vil drøfte menighetens plass i lokalmiljøet, og vi trenger å ha en dialog med alle menighetene.

Praktiske opplysninger

Adventistsamfunnet ØND dekker oppholdet for deltakerne.
Deltakere får dekket reiseutgifter ut over kr. 500, oppad begrenset til kr. 1.000 per per-son, utregnet etter rimeligste/mest hensiktsmessige transportmulighet.
Ved bruk av bil dekkes kr. 1,50 per km. samt bompenger og fergebillett ut over egenandel på kr. 500 per bil. Støtten begrenses til hva som ville bli gitt i støtte til samtlige i bilen dersom de valgte offentlig transportmiddel.
Dersom lokal pastor bruker bil til arrangementet, anbefales deltakere å reise sammen med pastor som får dekket kostnadene over sitt reisebudsjett.
Reiseutgifter som ikke dekkes av distriktet, anbefales deltakerne å søke lokalmenigheten om å få dekket. Den lave satsen per km er ikke ment å dekke alle kostnader ved bilholdet.

cartoonchurchPåmelding

Send inn påmelding til resepsjon@adventist.no
innen 19. september.
Du kan også ringe Sigve Bodsberg på
32 16 16 70.
Har du matallergier, opplys om dette sammen med påmeldingen.
Opplys også om du vil bo sammen med noen.